info@hartveilig-gemeente-ede.nl

Wij nemen zo spoedig mogelijk contact op.

Privacy Beleid 

Introductie
Stichting Hartveilig Gemeente Ede hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy beleid willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Stichting Hartveilig Gemeente Ede houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval: 

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in dit Privacy beleid; 
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt; 
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens; 
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is; 
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt; 
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren. 

Als Stichting Hartveilig Gemeente Ede zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy beleid, of in algemene zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via de contactgegevens onder aan dit document. 

Verwerking van persoonsgegevens leveranciers
Persoonsgegevens van klanten of leveranciers worden door Stichting Hartveilig Gemeente Ede verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Administratieve doeleinde; 
 • Communicatie over de opdracht en/of uitnodigingen; 
 • Het uitvoering geven aan of het uitgeven van een opdracht. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • De overeengekomen opdracht; 

Privacy Beleid versie 1.0 3 Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Hartveilig Gemeente Ede de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • (Zakelijk) Telefoonnummer; 
 • (Zakelijk) E-mailadres; 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Hartveilig Gemeente Ede opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: • Gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 10 jaar. 

Verwerking van persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees
Persoonsgegevens van Nieuwsbrief abonnees worden door Stichting Hartveilig Gemeente Ede verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Het informeren van de persoon d.m.v. nieuwsuitingen. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • Het inschrijving formulier Nieuwsbrief; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Hartveilig Gemeente Ede de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Hartveilig Gemeente Ede opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: • Gedurende de periode dat men aangemeld is. 

Verwerking van persoonsgegevens van prospect, stakeholder en/of geïnteresseerde
Persoonsgegevens van prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde worden door Stichting Hartveilig Gemeente Ede verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Informatieverstrekking in de vorm van nieuwsbrieven en/of gerichte contacten. 

Privacy Beleid versie 1.0 4 Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • Mondelinge toestemming, afgifte visitekaartje en/of via koppeling op LinkedIn; 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan de Stichting Hartveilig Gemeente Ede de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres. 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Hartveilig Gemeente Ede opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: Gedurende de periode dat men gezien wordt als een prospect, stakeholder-/lobbycontacten en/of geïnteresseerde. 

Verwerking van persoonsgegevens van vrijwilligers
Persoonsgegevens van vrijwilligers worden door Stichting Hartveilig Gemeente Ede verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en): 

 • Uitvoering geven aan het vrijwilligersbeleid. 

Grondslag voor deze persoonsgegevens is: 

 • Het vrijwilligers toestemmings-formulier 

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Stichting Hartveilig Gemeente Ede de volgende persoonsgegevens van u vragen: 

 • Voornaam; 
 • Tussenvoegsel; 
 • Achternaam; 
 • Telefoonnummer; 
 • E-mailadres; 
 • Geboortedatum; 
 • Relevante certificaten 

Uw persoonsgegevens worden door Stichting Hartveilig Gemeente Ede opgeslagen ten behoeve van bovengenoemde verwerking(en) voor de periode: • Gedurende de periode dat men een contract heeft en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal 7 jaar. Privacy Beleid versie 1.0 5 

Bewaartermijn
Stichting Hartveilig Gemeente Ede bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. 

Beveiliging
Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo hebben we bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen; 

 • Alle personen die namens Stichting Hartveilig Gemeente Ede van uw gegevens kennis kunnen nemen, zijn gehouden aan geheimhouding daarvan. 
 • We hanteren een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al onze systemen; 
 • We pseudonimiseren en zorgen voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is; 
 • Wij maken back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten; 
 • We testen en evalueren regelmatig onze maatregelen; 
 • Onze medewerkers zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens. 

Cookies
Zie hiervoor onze Cookie Policy, web pagina . 

Rechten omtrent uw gegevens
U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken. Mogen wij uw persoonsgegevens verwerken op basis van een door u gegeven toestemming hiertoe, dan heeft u altijd het recht deze toestemming in te trekken. 

Klachten
Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als u naar aanleiding van de Privacy Beleid nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op: Secretaris@hartveilig-gemeente-ede.nl